Rólunk

Városunk több mint 6,3 km hosszú. A település déli részét a 4. Sz. közlekedési út keresztezi. A város természeti adottsága a Holt-Tisza part, mely mellett Ifjúsági park és erdő helyezkedik el. Óvodásaink minden évszakban tapasztalatgyűjtő sétákat, kirándulásokat tesznek, megtekintik a városunk nevezetességeit (Csonka-torony, Templom, Tisza part..), mely nem csak az élménygazdagítás módja, hanem gyermekeink lakóhelyéhez fűződő pozitív érzelmeik alakulásának gyökere is.
Óvodaegységeink más-más településrészen helyezkednek el, a körzet határokat a települési Önkormányzat határozza meg.
Intézményünk 235 gyermek nevelését tudja biztonságosan ellátni.
Óvodai csoportok száma: 9
Bölcsődei csoport száma: 1
Intézményünk teljes szakmai önállósággal rendelkezik. Óvodaépületeink megfelelő komforttal rendelkeznek, tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk a gyermekeket.

Eredményeink:
- Színes szakmai kínálatot tudunk nyújtani az óvodák helyi sajátosságokat tükröző nevelési gyakorlatának köszönhetően
- Jó és eredményes az együttműködő kapcsolat a szülőkkel.
- Nevelési gyakorlatunk alapja a nyugodt, egymásra figyelő, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat erősítő óvodai élet, ahol a gyermek elsősorban játszik. A harmonikus fejlődéshez sokrétű tevékenységet biztosítunk.
Az alapfeladaton túl olyan szolgáltatásokat tudunk biztosítani, szakdiplomás óvodapedagógusainkkal, amelyek a nevelési feladatrendszerünkbe jól illeszkednek. Nevelőmunkánk színvonalát partnereink, a fenntartó elismeri, támogatja.

Óvodáink:
Újtelepi óvoda
100 férőhelyes, 4 csoportos óvoda
Sajátos arculata:
Az óvoda kiemelt feladata a mozgásfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés. Adottságaink kedvezőek e nevelési területek elmélyítéséhez, a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. A játékosságra, a tornaszerek változatos használatára és a gyermekek fokozott mozgásigényére épít. A májusi programjaink – ovi-olimpia, sportnap a mozgás és az egészséges életmód jegyében zajlik.

Központi Óvoda
75 férőhelyes, 3 csoportos óvoda
Sajátos arculatunk:
Óvodánk a Holt-Tiszától, Fegyvernek természeti kincsétől néhány lépésre helyezkedik el. Az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és jeles napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát, mindennapjainkat áthatja az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok, szokások felelevenítése. A népi gyermektánc beépül csoportjaink életébe, színesebbé teszi ünnepeinket. Környezetünkben megjelennek a tradicionális népi eszközök.

Annaházi Óvoda
50 férőhelyes, 2 csoportos óvoda
Sajátos arculatunk:
Óvodánk a városnak egy csendes, kellemes részén található. A gyermekek beilleszkedését, megismerését, szocializációját segítik a drámapedagógia eszközei, mely az óvodánk arculatát határozzák meg. A zene, dráma, tánc meghatározó eleme mindennapi tevékenységeinknek és ünnepeinknek egyaránt. Külső és belső környezetünket úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekeknek bármikor lehetősége legyen önkifejezésre.

Hitvallásunk:
A nevelőmunkánk során igyekszünk minél jobban megismerni a gyermekek személyiségét, elfogadni, érzelmi biztonságot teremteni számukra. Egyéniségüket tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy az új ismeretek befogadására nyitottak és felkészültek legyenek. Törekszünk a minél tökéletesebb szocializáció elősegítésére, a halmozottan hátrányos gyermekek integrált nevelésére.

Gyermekképünk:
„A Mi óvodánk” olyan gyermeki személyiséget kíván nevelni, aki derűs, boldog, nyitott, érdeklődő, kreatív, jól kommunikál, valamint társakat kereső, toleráns, a szűkebb és tágabb környezetében biztonságosan eligazodó, tudásvággyal rendelkező személyiség. Akik elfogadják és tisztelik a különbözőségeket, problémahelyzetben ötletgazdagok és kreatívak.
Akik szeretnének többet tudni, felfedezni és megismerni, akik szeretik a természetet, kötődnek a településhez, környezetükben jól tájékozódnak, akik érzelmileg gazdagodnak, ugyanakkor megőrzik személyiségük autonómiáját. Ennek érdekében egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesítjük a gyermekeket, hátrányukat csökkentve. Az óvodai élet végére jussanak el egyéni képességeik optimális szintjére.

Óvodaképünk:
Derűs, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör, esztétikus és tiszta környezet, a gondoskodó, szeretetteljes felnőtt-gyermek kapcsolat alapja. Olyan intézmény, ahol a gyermek jól érzi magát, mert környezetében sugárzik a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése, és a gyermek iráni bizalom, valamint a fejlesztő hatású tevékenységek, melyek a gyermekek jellemző sajátosságaira épülnek.
Az óvoda akkor tesz eleget funkciójának, ha a feladatok között a tényleges gyermeki igények szerint állít rangsort. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a családi kiegészítőjeként folytatja a családban kialakított, a társadalmi normáknak megfelelő szokásrendszer építését és fejlesztési programjával közvetetten segíti a gyermek harmadik életévétől a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeinek kialakulását. Az esélyteremtés, hátránykompenzálás lehetőségét biztosítva ismerkednek a gyermekek a társadalmi normákkal, alapvető szokásrendszerrel.

Intézményünk alapvető célja:
A hozzánk kerülő gyermekek szociális testi, érzelmi és értelmi képességeinek kibontakoztatásának elősegítése, esetenként a hátrányok kiegyenlítése. A gyermekek önálló életvezetésének elősegítése. A sajátos nevelésű gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, valamint az eltérő fejlődési szintek figyelembevételével az integrált nevelés biztosítása.
A célok megvalósításához szükséges a megújulni tudó, innovatív óvodapedagógusi háttér folyamatos felkészültsége – ahol az óvodapedagógus ismeri és tudja értékeit és tudja mik a hiányosságai.

Copyright © 2021 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, Minden jog fenntartva!                 Az oldalt tervezte: HiSoft.hu